Samverkan när den är som bäst

Fakultet: Hälsa och samhälle

I Malmö högskolas strategi, Strategi 2020, framgår det att högskolan arbetar utifrån ett utmaningsbaserat förhållningssätt.

I nära samarbete med andra aktörer ska högskolan identifiera viktiga frågeställningar och bidra till kunskap, förståelse och lösningar utifrån fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt.

På Hälsa och samhälle driver man sedan vårterminen 2013 en forskarskola för yrkesverksamma inom det sociala området. Satsningen sker i samarbete med en rad olika kommuner och verksamheter i södra Sverige. Arbetsgivarna till de forskarstuderande betalar medarbetarna heltidslöner, samtidigt som de ges möjlighet att studera på halvtid på Malmö högskola.

– Forskarskolan handlar om att skapa förutsättningar för en långsiktig och systematisk kunskapsutveckling inom socialt arbete och andra människobehandlande verksamheter. Sådana verksamheter har behov av forskarutbildad personal och för att det ska vara möjligt erbjuds doktorander att studera på halvtid parallellt med att de arbetar halvtid, berättar Carin Björngren Cuadra, studierektor för forskarskolan och docent i socialt arbete på Hs.

Forskning och praktik går hand i hand

Laura Brhel och Mujo Halilovic är två av de totalt nio forskarstuderande på forskarskolan. De förenar forskning och praktik och på fyra års sikt ska de vara klara med sin licentiatutbildning.

Mujo Halilovic och Laura Brhel är två av de totalt nio forskarstuderande på forskarskolan.

Mujo Halilovic och Laura Brhel är två av de totalt nio forskarstuderande på forskarskolan.

Laura Brhel har en examen från socialhögskolan i Lund och arbetar sedan åtta år tillbaka på socialförvaltningen på Lunds kommun, med vuxenstöd och socialpsykiatri. Mujo Halilovic är socialpedagog med mångkulturell inriktning och var en Malmö högskolas första utexaminerade studenter från dåvarande IMER, på magisternivå.  Mujo Halilovic arbetade med skolutvecklingsfrågor när han 2009 startade som verksamhetschef på Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö stad.

– Att börja forska efter att ha arbetat praktiskt under många år ger oss möjlighet till perspektivbyte och utmaningen är att kunna förena praktik och objektiv teori på ett sätt så att det byggs nya broar och sker en utveckling, säger de båda.

Carin Björngren Cuadra är inne på samma linje.

– Vi vet att doktoranderna på forskarskolan kommer att kunna bidra utifrån sina respektive praxisfält och de är dessutom länkar till sina kollegor på arbetsplatserna. Ska vi vara relevanta i samhällsutvecklingen behöver vi ligga nära de processer som sker. Forskarskolan är på så vis en mötesplats där viktiga frågeställningar kan vässas, säger hon.

Gemensam kunskapsutveckling

För att Malmö högskola ska kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling, krävs ett gemensamt kunskapsutbyte.

– Ska samverkan vara intressant för andra aktörer måste den bygga på att högskolan uppfattas som relevant för ”det omgivande samhället” – att vi kan docka in i behov som finns och att vi bidrar med det vi kan för att skapa gemensam kunskapsutveckling, menar Carin Björngren Cuadra.

– Öppenheten för att ompröva teorin kan i många sammanhang vara större hos oss som kommer från båda världar, som både har praktisk erfarenhet och får möjlighet att forska, menar Mujo Halilovic. Kunskapsöverföringen är oerhört viktig och här kan vi komma mycket längre.

Mujo Halilovic har i sitt arbete med Romskt Kunskapscenter sett att det behövs både en ny syn på kunskap och nya förhållningssätt för att det ska ske en utveckling.

– Hur ska vi kunna skapa ett socialt hållbart Malmö? Här behövs kunskap som bara kan utvecklas genom samarbete med andra och genom att arbeta gränsöverskridande, säger han.

Rätt satsning i rätt tid

Forskarskolan på Hs är hittills den enda i sitt slag på Malmö högskola och nu hoppas man på att kunna marknadsföra satsningen utåt så att forskarskolor kan starta även på andra ställen.

– Jag skulle vilja se fler forskarskolor på fler fakulteter, säger Carin Björngren Cuadra. Eller varför inte en enda MAH-forskarskola för yrkesverksamma?

 Text: Malin Malm