Strukturerat arbete på KS för att konkretisera Strategi 2020

Fakultet: Kultur och samhälle

Vi har i tidigare nyhetsbrev berättat om hur arbetet med att konkretisera Strategi 2020 fortsätter runt om på högskolan.
 

På fakulteten för Kultur och Samhälle – där det bedrivs utbildning och forskning inom områden som exempelvis hållbar stadsutveckling, globalisering, migration, interaktiv design av produkter och tjänster samt breddad rekrytering, arbetar man strukturerat för att få fram de treåriga strategiska planer som ska konkretisera innehållet i Strategi 2020.

Arbetet drivs via fakultetsstyrelsen och med hjälp av ett arbetsutskott, bestående av ledamöter från styrelsen, ledningen från fakulteten och institutionerna, konkretiseras arbetet mer i detalj.

Ingrid Dackert, Dekan på fakulteten för kultur och samhälle.

Ingrid Dackert, Dekan på fakulteten för kultur och samhälle.

– På varje institution kommer det nu att genomföras dialoger kring den utbildning och forskning som bedrivs, vad vi vill ha 2016 med siktet inställt på 2020 och hur detta kopplar till Strategi 2020:s prioriterade områden, säger Ingrid Dackert, Dekan för Kultur och Samhälle.

Tar utgångspunkt i det vi har

Dialogerna handlar också om de samarbetsparter som institutionerna har och önskar få, hur institutionerna vill och kommer att behöva profilera sig och vilka målgrupper de vill nå.

– Det är viktigt att vi nu tar en utgångspunkt i det vi redan har och bygger vidare på de dialoger som gjordes under hösten i Strategi 2020-processen, menar Ingrid Dackert.

Och att dialogerna är helt nödvändiga är Ingrid Dackert övertygad om.

– Strategi 2020 är vår övergripande ram. Om högskolan ska kunna utvecklas inom denna ram behöver var och en ges tid att reflektera över den egna verksamheten i relation till plattformen, säger Ingrid Dackert. Vi som samordnar arbetet behöver fånga det som är väsentligt och konkret från respektive verksamhet och ta detta med in i det fortsatta arbetet. Vi vill också ha input från omvärlden i strategiprocessen och kommer därför att ha diskussioner i fokusgrupper med externa aktörer.

I november i år beslutar fakultetsstyrelsen om de strategiska utvecklingsplanerna för fakulteterna. Utifrån de treåriga planerna är det sedan dags för institutionerna och resten av högskolans olika delar, att arbeta fram ettåriga verksamhetsplaner, som i detalj beskriver vad verksamheten kommer att arbeta med för att uppnå målen och strategierna.

Text: Malin Malm