Studenter från KS hjälper Malmö att bli en grön och hållbar stad

Fakultet: Kultur och samhälle

Pocket parker skulle kunna vara en viktig del i Malmös strävan att bli en grön och hållbar stad. Detta kommer studenter på programmet Arkitektur, Visualisering och Kommunikation på Kultur och Samhälle fram till i sin kandidatuppsats.

­– Pocket parker kan vara ett sätt att få in grönska i den redan täta staden, där det i dagsläget är svårt att anlägga en stor park, säger Caroline Hammarlund, som är en av två författare till en kandidatuppsats om Pocket parker, på programmet Arkitektur, Visualisering och Kommunikation på KS.

Utifrån forskningsfrågan ”Vilken betydelse har Pocket parken för Malmö i strävan mot att bli en grön och hållbar stad?” har Caroline Hammarlund och Jenny Kjellgren Schönning kommit fram till fem positiva effekter för Malmö:

  • En identitet till området den placeras i
  • Möjlighet för såväl motion och lek som rekreation och vila
  • En mötesplats för människor i staden
  • En överraskning i staden
  • Ett mikroklimat

– En Pocket park knyter ihop både de sociala och ekologiska hållbarhetsaspekterna och vi anser att begreppet Pocket park bör etableras och användas i dagens stadsplanering i Malmö, säger Caroline Hammarlund.

Caroline Hammarlund och Jenny Kjellgren Schönning har gjort två större och två mindre gestaltningsförslag på hur Pocket parker skulle kunna se ut och vart de skulle kunna ligga i Malmö. De har också varit i Köpenhamn, där det finns pågående projekt med Pocket parker.

– Idag finns det en trend att förtäta städer. Men vid förtätning uppstår problemet att många gröna ytor i staden försvinner, berättar Caroline Hammarlund.

Caroline Hammarlund och Jenny Kjellgren Schönning identifierade 15 olika platser i Malmö som skulle kunna vara lämliga som Pocket parker.

Caroline Hammarlund och Jenny Kjellgren Schönning identifierade 15 olika platser i Malmö som skulle kunna vara lämpliga som Pocket parker.

Arbetet går vidare

Nästa steg för Caroline Hammarlund och Jenny Kjellgren Schönning är att presentera uppsatsen och resultaten för gatukontoret på Malmö stad. Förhoppningen är att staden ska ta till sig det som uppsatsen handlar om och börja utveckla konceptet med Pocket parker som en viktig del i hållbarhetsarbetet inom staden.

– Under hösten kommer vi också att undersöka vidare hur Pocket parker utvecklas i både Köpenhamn och London.

Utmaningar

I Strategi 2020 beskrivs hur Malmö högskola arbetar utifrån ett utmaningsbaserat förhållningssätt och fokuserar på utmaningar inom demokrati och deltagande, hållbar resursanvändning samt främjandet av människors hälsa.

På institutionen Urbana Studier vid fakulteten för Kultur och Samhälle finns cirka 1 500 studenter och 80-90 lärare. Sandra Jönsson, som är Prefekt på Urbana Studier vid KS, känner att det som institutionen arbetar med ligger väl i linje med alla dessa tre utmaningar. Därför var det inte heller svårt att se nyttan med den kandidatuppsats som Caroline Hammarlund och Jenny Kjellgren Schönning arbetat fram.

­– Kandidatuppsatsen berör alla tre utmaningar på ett mycket bra sätt och är ett tydligt exempel från verksamheten om hur vi arbetar med våra studenter för att knyta Malmö högskola närmare staden, säger Sandra Jönsson.

Text: Malin Malm