Arkiv för mars, 2012

Blåste i gång strategiprocessen

Avreglering, globalisering och ”demografiska demonen”.
Nu ska högskolans medarbetare ta fram en strategi för hur högskolan ska tackla framtidens utmaningar.
– Det finns varningssignaler, men det är vi själva som äger frågan, förklarade rektor Stefan Bengtsson.
  "Rektor i Orkanen" är tänkt att bli återkommande medarbetarträffar. På premiärmötet berättade Stefan Bengtsson om högskolans strategiarbete.


”Rektor i Orkanen” är tänkt att bli återkommande medarbetarträffar. På premiärmötet berättade Stefan Bengtsson om högskolans strategiarbete.

Stefan Bengtsson målade upp de tuffa utmaningar som högskolan står inför under de närmaste åren under onsdagens medarbetarträff på högskolan – vilken hade överrubriken ”Rektor i Orkanen” och är tänkt att bli ett återkommande arrangemang.

Han talade inför en nästan fullsatt sal, vilket betyder att mer än var femte anställd på lärosätet var på plats och lyssnade.

Och anförandet kan grovt förenklat sammanfattas i följande punkter:

# att högskolan i dag står på en mycket stabil grund – med rekordresultat i fjol vad gäller exempelvis omsättning, forskning samt antal studenter och dessas genomströmning

# att förutsättningarna för att bedriva verksamheten nu förändras i en rasande takt och att det finns vissa orosmoln i horisonten som måste tas på allvar

# att ledning och övrig personal nu, med utgångspunkt i ovanstående, står inför den viktiga och ansvarsfulla uppgiften med att ta ut riktning för högskolan inför det kommande decenniet.

– För vad händer om vi inte gör något.

– Då finns det risk för bland annat stagnation, minskad forskningsvolym och att vi enbart blir en lokal angelägenhet, sa Stefan Bengtsson, som därmed verkade vilja ge åhörarna en försiktig varning på vägen utan att måla fan på väggen.

Medarbetarna får ge sin syn på intern kultur

Bengtsson fortsatte därefter med att kort berätta om hur högskolans strategiprocess ska avlöpa under året och vilka personer som ingår olika styr-, arbets- och referensgrupper. Bland annat förklarade han att de avser att upprätta en intern medarbetarpanel – som, sannolikt via webben, ska få reagera på olika förslag under arbetets gång.

– Vi kommer även att ordna en webbenkät där medarbetarna får ge sin syn på högskolans interna kultur och värdegrund.

I den avslutande frågestunden fick Stefan Bengtsson sen svara på vad som ska ske när väl den nya högskoleövergripande strategin är framtagen.

– Den exakta vägen för detta vet vi inte ännu. Implementeringen måste ske via våra fakulteter och institutioner. För det är den stora och viktiga resan som kan ta flera år. Strategin får inte bli något som står och samlar damm i bokhyllan, sa Stefan Bengtsson.

Text: PM Eriksson