Arkiv för april, 2013

Intensivt arbete för att konkretisera Strategi 2020

Nu börjar Malmö högskolas nya utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi att ta form.

Det tog ett och ett halvt år att ta fram Malmö högskolas nya styrdokument – Strategi 2020 och i februari i år fattade högskolestyrelsen beslut om denna nya strategiska plattform. Plattformen pekar ut riktningen för högskolan fram till 2020 med hjälp av fem övergripande strategier, som i sin tur är nedbrutna i ett antal högskoleövergripande prioriteringar.

Processen med att ta fram Strategi 2020 genomsyrades av ett omfattande arbete i hela organisationen, och med de högskoleövergripande prioriteringarna som utgångspunkt forsätter nu arbetet med att konkretisera vad Utbildning, forskning och samverkan hand i hand.detta innebär för högskolans olika verksamheter. Alla fakulteter, BIT, Gemensamt verksamhetsstöd och Kommunikationsavdelningen håller just nu på att arbeta fram strategiska utvecklingsplaner utifrån plattformen.

Högskolans tre beredningar håller dessutom på att arbeta fram en högskoleövergripande utbildnings- forsknings- och samverkansstrategi. Parallellt med detta påbörjas också ett arbete med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten.

HansLindquistHans Lindquist är vicerektor för forskning och forskarutbildning på Malmö högskola och en av dem som ansvarar för den högskoleövergripande utbildnings- forsknings- och samverkansstrategin. Vad går arbetet ut på?

– Strategierna och prioriteringarna i den strategiska plattformen är långsiktiga och relativt allmänt hållna. Strategi 2020 anger tonen och riktningen, men nu gäller det att bli konkreta och tala om vad vi ska göra under åren 2014-2016.

Högskolans tre beredningar (forsknings-, utbildnings- och samverkansberedningarna) arbetar för att konkretisera den riktning som ska läggas fast för de kommande tre åren.

– Vi hade kunnat ta fram separata strategier för utbildning, forskning, samverkan och kanske också för internationalisering och kvalitetsarbete, men vi vill undvika att arbeta i stuprör. Alla dessa delar av högskolans uppdrag är, och bör vara, nära sammanlänkade, säger Hans Lindquist.

Gemensam grund

Arbetet med att konkretisera de högskoleövergripande prioriteringarna utgår från Malmö högskolas fyra kärnvärden: mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang, samt högskolans vision: En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling, som bildar grunden i Strategi 2020.

– Denna gemensamma bas underlättar för oss när vi nu arbetar fram en gemensam strategi för forskning, utbildning och samverkan.

Arbetet med att ta fram utbildnings- forsknings- och samverkansstrategin pågår under hela året och 23 april är det gemensamt möte med alla tre beredningarna. Sådana möten kommer också fortsättningsvis att regelbundet hållas, för att hålla ihop arbetet.

­– Utbildning och forskning vid Malmö högskola har alltid varit väl förankrade i samhället och Strategi 2020 pekar ut att vi ska fortsätta arbeta med de globala samhällsutmaningarna. För att lyckas ännu bättre med detta kommer vi under de kommande åren att behöva öka forskningsvolymen och internationaliseringen och fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av både forskning och forskarutbildning. För att få fram idéer till hur vi ska åstadkomma detta är därför arbetet med utbildnings- forsknings- och samverkansstrategin mycket viktigt, säger Hans Lindquist.

Text: Malin Malm