Arkiv för augusti, 2013

Arbetet med högskolans värdegrund igång

Malmö högskolas värdegrund ska fungera som en kompass i det dagliga arbetet och bidra till att utveckla arbetet.

Den strategiska plattformen Strategi 2020 innehåller vision, verksamhetsidé, mål och strategier samt högskolans värdegrund. Detta utgör grunden för hur högskolans verksamheter ska fortsätta att utvecklas.

– Värdegrunden ska hjälpa oss att nå våra mål. Den ska också guida oss i vårt dagliga arbete – hur vi genomför arbetet, hur vi bemöter varandra, studenter och samarbetspartners samt hur vi förhåller oss till vår omvärld, säger rektor Stefan Bengtsson.

Internt arbete med högskolans värdegrund

Under våren 2013 startade det interna värdegrundsarbetet på Malmö högskola. Högskolans chefer gjorde en nulägesanalys för att identifiera viktiga områden att utveckla. De tre områden som identifierats som väsentliga att arbeta vidare med är: ”Klimatet” (Arbetsklimatet), ”Delaktighet” och ”Bemötande”.

– Ett framgångsrikt genomförande av plattformen förutsätter ett genomtänkt arbetssätt och ett gott arbetsklimat, säger Anna Holmberg, projektledare för Strategi 2020.

Under detta arbete väcktes också idén att använda våra egna forskare som inspiratörer för att skapa forum för en lärande dialog. Därför startar under hösten inspirationsföreläsningar i form av dialogmöten för högskolans medarbetare på temat ”Bemötande”. Dialogmötena ges av forskare vid Malmö högskola.

2 oktober kommer Jesper Fundberg, fil.doktor i etnologi samt lektor i idrottsvetenskap med inriktning mot idrott och etnicitets- och genusforskning, att prata kring varför grabbkultur är förödande för båda kvinnor och män.

4 december kommer Margareta Melin, fil. doktor i journalistik och fil. lic. i masskommunikation samt lektor i Kultur och medier på K3, att hålla en intersektionell diskussion kring Strategi 2020s möjligheter – om bemötande och inkluderande möten.

– Målet är att starta en dialog om värdegrunden på hela högskolan under hösten. I september arbetar cheferna fram en prioriterad handlingsplan för det interna arbetet med värdegrunden, säger Cristina Liljeroth, personalstrateg.

Dialogmötena hålls i representationsrummet på Studentcentrum, våning 3, mellan 8.30 och 10 och det bjuds då också på frukost.

Anmäl dig senast tio dagar innan dialogmötet till kompetensutveckling@mah.se

 Text: Malin Malm

Ny hemsida för Strategi 2020

Nu lanseras den nya hemsidan för Strategi 2020.

På strategi2020.mah.se finns allt som handlar om Malmö högskolas nya strategi samlat. Här finns också möjlighet till fortsatt dialog.

– Då Strategi 2020 nu är avslutat som projekt och går in i en ny fas, som handlar om att genomföra den riktning som vaskats fram i strategiprocessen, ville vi samla allt som handlar om arbetet på ett ställe och samtidigt utveckla en plattform för det fortsatta arbetet, säger Anna Holmberg, som arbetat som projektledare för Strategi 2020.

Tanken är att hemsidan ska fungera som en bas för det fortsatta arbetet, både för anställda och externa målgrupper. Det finns möjlighet att dela erfarenheter mellan högskolans olika enheter och att kontinuerligt lyfta det som händer i arbetet mot målbild 2020.

– Den nya hemsidan ska både förmedla budskapen kring Strategi 2020 och användas som ett interaktivt hjälpmedel för att föra processen framåt, säger Anna Holmberg. Vi är ju nu precis i början av en process som ska hålla på ända fram till och med 2020.

Under hösten fortsätter fakulteterna, BIT, Gemensamt verksamhetsstöd och kommunikationsavdelningen arbetet med att ta fram de strategiska utvecklingsplanerna för plattformens första tre år. Samtidigt arbetar de tre beredningarna med att ta fram den högskoleövergripande utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategin, som också den ska omfatta plattformens tre första år. Parallellt med detta pågår arbetet med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten.

 Text: Malin Malm