Arkiv för december, 2013

”Vi måste våga se och tillåta olikheter”

Vi måste våga se och tillåta olikheter. Det var huvudbudskapet i Starta dagenföreläsningen på temat bemötande på Nereus med Margareta Melin, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid KS.

Margareta MelinKan du föreställa dig hur Margareta Melin ser ut? Har du också en bild över hur hon är? Kanske även en uppfattning om hennes värderingar, intressen, sexualitet, religion och musiksmak? Då har du säkert också en bild av vad du förväntar dig av Margareta Melin och hur du skulle bemöta henne.

Under Starta dagenföreläsningen och våra övningar tar Margareta Melin med oss på en resa i vardagsföreställningars betydelse. Hon berättar om när hon som lärare för medie- och kommunikationsstudenter på Malmö högskola genomförde en stilövning eller övning i kritiskt tänkande. På en kurs under två veckors tid klädde hon sig i olika kläder och varierade klädstil. Hon bar tuffa eller ungdomliga kläder, kostym, niqab, hade kulturtantskläder, folkdräkt, sexiga kläder.

– Jag hade många gymnasiala studenter som jag upplevde hade brist på kritiskt tänkande, jag ville utmana dem, säger Margareta Melin.

De flesta av studenterna accepterade lärarens tilltag och undrade vem föreläsaren var, vilket perspektiv och värderingar hon hade.

– Det satte igång tankar kring hur en högskolelärare bör och inte bör vara, säger Margareta Melin.

Folkdräkt och slöja värst

Religiösa symboler som ett kors visade sig vara okej men inte slöja och palestinasjal, inte högklackat eftersom det visade sexualitet, Doctor Martins och Converse var ett tecken på att man försökte vara ungdomlig, kulturtantsymboler gick också bort. Men värst var en lärare som bar folkdräkt.

Kollegor reagerade på kläderna

Även kollegor reagerade på Margareta Melins kläder och stil. Beroende på outfit behandlades hon olika. Hon bemöttes med respekt eller skepsism, fick uppmuntrande eller ogillande blickar.

– Vi har en förförståelse som påverkar hur vi framställer oss själva och hur vi uppfattar andra. Vi måste se varandra. Möta varandra med ett öppet och nyfiket sinne, säger hon.

Medvetna möten och normkritisk blick

Vad innebär detta för oss medarbetare? Och på vilket sätt har det betydelse för Strategi 2020? Margareta Melin menar att det inte är en fråga om klädstilar. Det handlar om att vi som högskolemedarbetare ska vara medvetna om att vi alla bär förförståelser med oss och att de påverkar hur vi ser, bedömer och möter chefer, kollegor och studenter.

– Vi måste arbeta med möten, att skapa medvetna möten som bygger på respekt (saklighet, opartiskhet, tydlighet) och en likvärdig attityd.

– Vi behöver också ha en intersektionell syn och normkritisk blick, alltså våga se saker på nya sätt, säger Margareta Melin.

Margareta Melin utvecklar sitt resonemang.
– Vi måste tänka på hur vi arbetar, ha en pedagogisk variation, lärandeprocess och olika slags examinationer. Vi behöver också tänka på vårt förhållningssätt och se olikhet som resurs. Hur kan vi skapa kollegiala möten? Vi måste våga tillåta kreativa konflikter, våga se och tillåta olikheter.

– För att få engagerade medarbetare behövs stöd och resurser. Men det räcker inte med att du tänker att chefen borde göra si eller så. Allt börjar med dig själv. Du kan välja hur du tänker och agerar.

Värdegrundsarbete på högskolan

För att den strategiska plattformen Strategi 2020 ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt krävs ett genomtänkt arbetssätt och klimat. Förutom det pågående arbetet med att ta fram strategiska utvecklingsplaner pågår ett värdegrundsarbete dels bland chefer inom Malmö högskola, dels tillsammans med medarbetare.

Starta dagen är dialogmöten för medarbetare med fokus på Malmö högskolas kärnvärden och värdegrund. I höst har två möten på temat bemötande anordnats. Till våren är temat delaktighet.
– Starta dagen är ett sätt att ta upp kärnvärden och värdegrund, få upp värderingar och fördomar till ytan, sätta igång tankar hos och samtal bland oss medarbetare, säger Cristina Liljeroth, personalstrateg som tillsammans med Anna Holmberg, projektledare för Strategi 2020 har utarbetat dialogmöten.

Skulle du vilja göra något liknande på din institution, avdelning eller enhet? 
Kontakta Cristina Liljeroth, personalstrateg, så hjälper hon till att undersöka om det är möjligt, på vilket sätt och när.

Text: Lotta Orban

Strategiska satsningar fastställda av högskolestyrelsen

Nu är den fastställd av högskolestyrelsen – Malmö högskolas strategi för utbildning, forskning och samverkan. Åtta teman utgör gemensamma riktmärken för hur vi ska uppnå Strategi 2020 – visionen om framtidens Malmö högskola.

Sedan Strategi 2020 fastställdes i våras har arbetet med att konkretisera målbilden för att möta framtidens utmaningar och förväntningar pågått. Malmö högskolas tre beredningar för utbildning, forskning och samverkan har arbetat med att formulera strategiska satsningar inom utbildning, forskning och samverkan tre år framåt 2014-2016, halvvägs till målbilden 2020. De strategiska satsningarna har sedan samlats under åtta övergripande teman. Den högskolegemensamma strategin fastställdes av högskolestyrelsen 20 november.

Åtta områden för strategiska satsningar:

• Mötesplatser för samarbete
• Flervetenskap för att anta samhällets utmaningar
• Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling
• Mångfald för kvalitet
• Planering och prioritering för profilering
• Lärande för förändring
• Nyttiggörande och innovation för samhällsförändring
• Ett globalt perspektiv i en global värld

Hur ska strategin användas? 
– Dokumentet ska fungera som utgångspunkt för våra prioriteringar under den strategiska plattformens första halva. Den blir underlag för våra strategiska diskussioner vid verksamhetsplanering och följs upp i samband med dialogerna, säger tf planeringschef Jenny Wendle som har samordnat arbetet med utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategin.

– Jag är säker på att den ger riktning och fungerar som stöd för de val vi behöver göra. Den ligger till grund för de beslut om verksamhetsinriktning som styrelsen fattar och därmed för de verksamhetsuppdrag som jag lägger på fakulteterna inför varje nytt år, säger rektor Stefan Bengtsson.

– Jag hoppas också att strategin och den riktning den anger ska utgöra inspiration för alla medarbetare. Det är allas ansvar att bidra till högskolans utveckling i enlighet med strategin, fortsätter Stefan Bengtsson.

Parallellt med arbetet med att ta fram Malmö högskolas gemensamma strategier inom utbildning, forskning och samverkan har fakulteterna, BIT och gemensamt verksamhetsstöd arbetat med att ta fram strategiska utvecklingsplaner. Fakulteternas strategiska utvecklingsplaner fastställs av fakultetsstyrelserna medan BIT:s och gemensamt verksamhetsstöds strategiska utvecklingsplaner fastställs av rektor i december och januari. Nästa steg är att institutionerna eller motsvarande ska arbeta fram verksamhetsplaner för nästa år. I dessa planer ska prioriterade aktiviteter listas.

– Gradvis konkretiseras vision, mål och strategier i verksamhetsplaner och i de vägval som institutioner, avdelningar och enheter inom Malmö högskola gör. Sedan återstår det stora arbetet för oss tillsammans – att göra dokumenten levande genom att leverera och uppnå de uppsatta målen, säger Stefan Bengtsson.

Ladda ner broschyren
Strategiska satsningar inom utbildning, forskning och samverkan 2014-2016

 Text: Lotta Orban