”Ett aktivt nav – för hållbar utveckling”

Högskolan ska bedriva utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling.
Det slås fast i lärosätets nya plattform, Strategi 2020, som i veckan lanserades för högskolans medarbetare.

– Vi tar nu nästa steg i skapandet av ett universitet som kan möta framtidens utmaningar och förväntningar, sa Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola, på ett möte i Orkanen.

Rektor Stefan Bengtsson

Högskolans styrelse antog nyligen Strategi 2020, lärosätets strategiska plattform för de kommande åren. Dessa strategier har arbetats fram under det senaste året av en arbetsgrupp med hjälp av en studentreferensgrupp och en extern referensgrupp samt en omfattande process med arbetsplatsträffar och dialoger under hösten – där rektor och prorektor besökte samtliga institutioner och enheter.

Nu är det tänkt att detta strategiska arbete ska gå in i en ny fas. Från ord till handling. Som ett första led i detta arbete presenterades därför denna vecka innehållet i den strategiska plattformen – som nu finns i form av en broschyr som smakfullt formgivits av högskolans studenter på programmet Grafisk design – för medarbetarna.

Behöver konkretiseras

På plats under dessa två interna stormöten i Orkanen och aulan på Fakulteten för hälsa och samhälle var rektor Stefan Bengtsson, prorektor Cecilia Christersson, dekaner samt förvaltningschef Henrik Weimarsson och tillförordnad biblioteks- och it-chef Peter Nilén.
Rektor och prorektor inledde dessa träffar med att kort redogöra för bakgrunden till och syftet med den nya plattformen. Tillsammans resonerade de kring högskolans vision: ”En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling”.
Därefter gick de kortfattat igenom och kommenterade de fem högskoleövergripande strategierna i plattformen, som bland annat betonar att högskolan ska stimulera till livslångt lärande och att lärosätets utbildning och forskning ska bidra till hållbara lösningar.

– Den strategiska plattformen beskriver på en övergripande nivå den önskvärda riktningen för högskolans utveckling.  Innehållet i plattformen behöver nu konkretiseras och det är den processen som nu inleds, sa Bengtsson.

Detta är tänkt att ske när högskolans olika enheter och beredningar, med utgångspunkt i plattformen, ska arbeta fram strategiska utvecklingsplaner och övergripande utbildnings- och forskningsstrategi för de närmaste åren.

Samarbete – en livsnerv

Presentationerna avslutades därefter med att närvarande dekaner, förvaltningschef och biblioteks- och it-chef kommenterade plattformen och gav exempel på hur deras enheter i dag och i framtiden avser arbeta utifrån de nya strategierna.

– Livsnerven för LS (Fakulteten för lärande och samhälle, red. anm.) är ett nära samarbete med skol- och idrottsvärlden. Att samverka är en nödvändig förutsättning när vi bedriver utbildning i idrottsvetenskap och utbildningsvetenskap, sa Johan Elmfeldt, dekan för LS, exempelvis på onsdagens träff i Orkanen.

Text: PM Eriksson