Strategiska satsningar fastställda av högskolestyrelsen

Nu är den fastställd av högskolestyrelsen – Malmö högskolas strategi för utbildning, forskning och samverkan. Åtta teman utgör gemensamma riktmärken för hur vi ska uppnå Strategi 2020 – visionen om framtidens Malmö högskola.

Sedan Strategi 2020 fastställdes i våras har arbetet med att konkretisera målbilden för att möta framtidens utmaningar och förväntningar pågått. Malmö högskolas tre beredningar för utbildning, forskning och samverkan har arbetat med att formulera strategiska satsningar inom utbildning, forskning och samverkan tre år framåt 2014-2016, halvvägs till målbilden 2020. De strategiska satsningarna har sedan samlats under åtta övergripande teman. Den högskolegemensamma strategin fastställdes av högskolestyrelsen 20 november.

Åtta områden för strategiska satsningar:

• Mötesplatser för samarbete
• Flervetenskap för att anta samhällets utmaningar
• Kvalitetssäkring för kvalitetsutveckling
• Mångfald för kvalitet
• Planering och prioritering för profilering
• Lärande för förändring
• Nyttiggörande och innovation för samhällsförändring
• Ett globalt perspektiv i en global värld

Hur ska strategin användas? 
– Dokumentet ska fungera som utgångspunkt för våra prioriteringar under den strategiska plattformens första halva. Den blir underlag för våra strategiska diskussioner vid verksamhetsplanering och följs upp i samband med dialogerna, säger tf planeringschef Jenny Wendle som har samordnat arbetet med utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategin.

– Jag är säker på att den ger riktning och fungerar som stöd för de val vi behöver göra. Den ligger till grund för de beslut om verksamhetsinriktning som styrelsen fattar och därmed för de verksamhetsuppdrag som jag lägger på fakulteterna inför varje nytt år, säger rektor Stefan Bengtsson.

– Jag hoppas också att strategin och den riktning den anger ska utgöra inspiration för alla medarbetare. Det är allas ansvar att bidra till högskolans utveckling i enlighet med strategin, fortsätter Stefan Bengtsson.

Parallellt med arbetet med att ta fram Malmö högskolas gemensamma strategier inom utbildning, forskning och samverkan har fakulteterna, BIT och gemensamt verksamhetsstöd arbetat med att ta fram strategiska utvecklingsplaner. Fakulteternas strategiska utvecklingsplaner fastställs av fakultetsstyrelserna medan BIT:s och gemensamt verksamhetsstöds strategiska utvecklingsplaner fastställs av rektor i december och januari. Nästa steg är att institutionerna eller motsvarande ska arbeta fram verksamhetsplaner för nästa år. I dessa planer ska prioriterade aktiviteter listas.

– Gradvis konkretiseras vision, mål och strategier i verksamhetsplaner och i de vägval som institutioner, avdelningar och enheter inom Malmö högskola gör. Sedan återstår det stora arbetet för oss tillsammans – att göra dokumenten levande genom att leverera och uppnå de uppsatta målen, säger Stefan Bengtsson.

Ladda ner broschyren
Strategiska satsningar inom utbildning, forskning och samverkan 2014-2016

 Text: Lotta Orban