Så ska högskolans verksamhetsstöd vässas

Verksamhetsstödet ska de kommande åren bli bättre på att följa upp resultat och göra dem tillgängliga. Kvalitet, effektivitet och samordning lyfts fram i den nya treåriga strategiska planen för gemensamt verksamhetsstöd vid Malmö högskola.

Verksamhetsstödet vid Malmö högskola ska utvecklas och anpassas i linje med den strategiska plattformen och verksamhetens strategiska utvecklingsplaner. Stödet ska bidra till att de satsningar som pekas ut för perioden 2014-2016 i strategin för utbildning, forskning och samverkan kan realiseras.

De tre kommande åren ska verksamhetsstödet vid Malmö högskola särskilt fokusera på att utveckla uppföljning av och tillgängliggöra verksamhetens resultat.

Mål 2014-2016

  • Kvaliteten, jämförbarheten och tillgängligheten av verksamhetsuppföljningen ska förbättras.
  • Arbetsprocesser och enhetliga arbetssätt för olika funktioner ska arbetas fram eller utvecklas.
  • Samordningen och utbytet mellan de högskolegemensamma funktionerna och fakultetsstödet ska öka.

– Målet är att höja kvaliteten på Malmö högskolas verksamhetsstöd och öka effektiviteten för att minska de indirekta kostnaderna. Detta är en rejäl utmaning som kommer att kräva nya lösningar och arbetssätt, säger Paula Pragert, tf chef för gemensamt verksamhetsstöd.

Verksamhetsstödet vid Malmö högskola finns på flera nivåer i organisationen, dels finns ett gemensamt verksamhetsstöd, dels ett fakultetsstöd men det finns också teknisk/administrativ personal på institutionsnivå.

Stödet har tre olika uppgifter:

  • Att se till att högskolan uppfyller sin roll som myndighet genom rättsäkerhet i myndighetsövning och att skapa insyn och effektivt resursutnyttjande.
  • Att ge stöd till högskolans verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan.
  • Att ge ledningsstöd och ansvara för omvärldsbevakning inom olika expertområden.

De avdelningar som har funktionsansvar i frågor där det finns medarbetare som arbetar inom funktionen även på fakultets- och institutionsnivå, ska så långt det är möjligt ta fram verksamhetsplaner för hela funktionen vid högskolan och inte avgränsa mål och aktiviteter till den egna avdelningen.

Ladda ner strategisk plan 2014-2016 för gemensamt verksamhetsstöd

Text: Lotta Orban