Bakgrund

Malmö högskola är ett ungt lärosäte och under våra 15 år har högskolan utvecklats i rask takt. Samtidigt har förutsättningarna för all forskning och högre utbildning förändrats. I en alltmer sammanlänkad värld uppstår hela tiden nya krav och förutsättningar. Globalisering, individualisering och informationsteknologins utveckling är bara några av de omvärldsfaktorer som har och kommer att få stort inflytande på hur lärosäten behöver agera för att vara relevanta och viktiga för samhällets utveckling. Framtidens lärosäten behöver kombinera hög akademisk kvalitet i utbildning och forskning med förmåga till fler- och tvärvetenskapliga angreppssätt, samtidigt som lärosäten måste utveckla ett effektivt samarbete med aktörer i det omgivande samhället. Framtidens utbildningar behöver vara anpassade för att möta heterogena grupper av studenter i olika faser av livet.

För att anpassa Malmö högskola till en föränderlig omvärld, tog ledningen vid Malmö högskola hösten 2011 beslut om att inleda en strategisk process kallad Malmö högskola – Strategi 2020. Målet med processen var att ta fram en strategisk utvecklingsplan för högskolan, med sikte på 2020.

Hur har arbetet bedrivits?

En ny strategisk utvecklingsplan på Malmö högskola har krävt ett brett arbete. Ett antal personer och grupper utsågs under 2012 för att arbeta fram den nya strategin:

Projektägare: Rektor och prorektor
Projektledare: Anna Holmberg
Projektledningsgrupp: Rektor, prorektor, projektledare, kommunikationschef och personalchef

Styrgrupp: Mottagare av utkast och underlag från arbetsgrupp(er). Viktiga frågor diskuterades i styrgruppen. Högskolans ledningsgrupp (rektor, prorektor, vicerektorer, dekaner/områdeschef, förvaltningschef, kommunikationschef, personalchef, studentrepresentanter) förstärkt med en doktorand och arbetstagarrepresentanter.
Arbetsgrupp: Arbetade fram förslag och diskussionsunderlag.
Referensgrupper: Studentgrupp och extern grupp fungerar som rådgivare och bollplank.

Arbetsgruppen bestod av följande personer:
Rektor, prorektor, projektledare, kommunikationschef, personalchef, Bim Riddersporre (LS), Susanna Hedenborg (LS), Paul Davidsson (TS), Jörgen Ekman (TS), Christina Lindh (OD), Gunnel Svensäter (OD), Zoltan Blum (HS), Christel Bahtsevani (HS), Ingrid Dackert (KS), Sara Bjärstorp (KS), Paula Pragert (KS), Cristina Liljeroth (GF), Lotta Wogensen (BIT), Malin Malm (kommunikatör).

Dialogen som verktyg

Förutom de olika arbetsgruppernas involvering, var det avgörande för processens framgång att alla medarbetare samt representanter för högskolans studenter och samarbetspartners involverades och fick möjlighet att tycka till om och komma med idéer och input till processen.

I processen har följande dialogverktyg använts:

Hemsida: En egen hemsida utarbetades för Malmö högskola – Strategi 2020, www.mah.se/strategi2020. Förutom information kring själva processen hade personalen möjlighet att regelbundet besvara ett antal frågeställningar kring processen.

Dialogträffar: Mellan oktober och december 2012 diskuterades och utvecklades det framtagna utkastet till strategisk plattform. Arbetet genomfördes i en gränsöverskridande dialog – dels genom APT-möten och dels ett stort antal dialogträffar, där rektor, prorektor, projektledare och kommunikatör Malin Malm träffade alla institutioner och enheter i en dialog kring plattformen. På dialogträffarna fick deltagarna bland annat arbeta i grupper och svara på frågeställningar. Samma frågeställningar lades också ut på hemsidan. I december 2012 hade 43 procent av högskolans medarbetare deltagit i de 23 dialogträffarna.

Öppna möten: Genom Rektor i Orkanen – öppna möten för all personal har kontinuerligt information kring strategiprocessen getts till all personal. Dessa möten har också spelats in och funnits tillgängliga på hemsidan.

APT-möten: På alla institutioner och avdelningar på Malmö högskola har personalen deltagit i APT-möten kring hur processen fortlöpt.

Lansering

I mars 2013 lanserades plattformen internt.

– Lanseringen av en ny strategisk plattform innebär nästa steg i skapandet av ett universitet som förmår att möta framtidens utmaningar och förväntningar, kommenterade rektorn.

Under resten av 2013 går den strategiska processen in i nästa fas – genomförande av den strategiska plattformen. Då arbetar högskolans olika enheter (fakulteter, BIT, Gemensamt verksamhetsstöd och Kommunikationsavdelningen, utifrån plattformen, fram strategiska utvecklingsplaner och beredningarna arbetar fram en högskoleövergripande utbildnings- forsknings- och samverkansstrategi. Parallellt med detta påbörjas också ett arbete med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten.

– När arbetet med de strategiska utvecklingsplanerna kommer igång är det viktigt att dialogen fortsätter. Tanken är att det på olika sätt, via chefsmöten, på strategiprojektets hemsida, och via andra kanaler, ska gå att dela erfarenheter kring hur olika delar av Malmö högskola tar sig an arbetet, säger Anna Holmberg.

Under hösten kommer verksamhetsplaneringen för 2014 att göras, och då ska den strategiska plattformen ha ett tydligt avtryck i 2014 års verksamhetsplaner.