Pågående arbete

Den strategiska plattformen beslutades av högskolestyrelsen den 15 februari 2013. Plattformen innehåller vision, verksamhetsidé, övergripande mål och strategier för perioden fram till 2020 samt högskolans kärnvärden och värdegrund. Den utgör grunden för hur högskolans verksamheter ska fortsätta att utvecklas och är utgångspunkten för högskolans verksamhetsplanering och uppföljning.

Innehållet i den strategiska plattformen ska konkretiseras i två spår. Varje fakultet samt Bibliotek och IT och Gemensamt verksamhetsstöd kommer arbeta fram strategiska utvecklingsplaner för plattformens första tre år, 2014-2016. För samma period ska även en högskoleövergripande utbildnings- forsknings- och samverkansstrategi arbetas fram av beredningarna. Parallellt med detta påbörjas också ett arbete med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten.

Processen för att konkretisera den strategiska plattformen

Strategisk-plattform(1)

Bilden illustrerar arbetet med att konkretisera de högskoleövergripande prioriteringarna och strategierna som är framtagna i Strategi 2020.

Bilden illustrerar också hur de treåriga planerna kopplar till de ettåriga, mer detaljerade uppdragen till verksamheten, som ges av högskolans styrelse och rektor.

Utifrån de treåriga planerna och de ettåriga uppdragen, arbetar högskolans olika delar sedan fram ettåriga verksamhetsplaner, som i detalj beskriver vad verksamheten kommer att arbeta med för att uppnå målen och strategierna.

Förslag till den fortsatta processen