Utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi

En högskoleövergripande utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi som på ett övergripande plan och på tre års sikt prioriterar och konkretiserar den strategiska plattformen har arbetats fram. I denna samlade treåriga strategi integreras utbildning, forskning och samverkan med kvalitet och internationalisering.

Tre beredningsorgan (utbildnings-, forsknings- och samverkansberedningarna) har arbetat fram innehållet i strategin. En arbetsgrupp bestående av kvalitetskoordinator Lindha Makne, forskningskoordinator Peter Jönsson, samverkanskoordinator Anna-Karin Alm, samt planeringskoordinator Jenny Wendle har stöttat beredningarna och ansvarat för att ta fram texter och dokumentation.

En styrgrupp bestående av Rektor samt de tre beredningarnas ordföranden har lett arbetet.

I mitten på juni presenterades ett första utkast till utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi för beredningarna. I oktober skickades den slutliga versionen ut på remiss inom högskolan. Och den 20 november beslutade högskolestyrelsen om den nya strategin.

Har du frågor eller synpunkter kopplade till strategin är du välkommen att kontakta företrädare för din fakultet, som sitter i de tre olika beredningarna: Forskningsberedningen, Utbildningsberedningen och Samverkansberedningen.

Läs artikeln Strategiska satsningar fastställda av högskolestyrelsen
Läs artikeln Intensivt arbete för att konkretisera Strategi 2020

Frågor & Synpunkter