Strategiska utvecklingsplaner

Fakulteterna, Gemensamt verksamhetsstöd och Bibliotek och IT arbetade under 2013 fram strategiska utvecklingsplaner. Planerna är en konkretisering av den strategiska plattformen utifrån fakultetens/motsvarandes synvinkel och innehåller prioriteringar för plattformens första tre år, 2014-2016.

Syftet med de strategiska utvecklingsplanerna är att högskolans olika delar ska beskriva hur de avser inrikta och prioritera sin verksamhet för att kunna stödja den riktning som ges i de högskoleövergripande prioriteringarna i Strategi 2020.

Läs mer om de strategiska planerna:
Så ska högskolans verksamhetsstöd vässas
Strategiska satsningar fastställda av högskolestyrelsen
Arbetet med att konkretisera Strategi 2020 går vidare