Ny hemsida för Strategi 2020

Nu lanseras den nya hemsidan för Strategi 2020.

På strategi2020.mah.se finns allt som handlar om Malmö högskolas nya strategi samlat. Här finns också möjlighet till fortsatt dialog.

– Då Strategi 2020 nu är avslutat som projekt och går in i en ny fas, som handlar om att genomföra den riktning som vaskats fram i strategiprocessen, ville vi samla allt som handlar om arbetet på ett ställe och samtidigt utveckla en plattform för det fortsatta arbetet, säger Anna Holmberg, som arbetat som projektledare för Strategi 2020.

Tanken är att hemsidan ska fungera som en bas för det fortsatta arbetet, både för anställda och externa målgrupper. Det finns möjlighet att dela erfarenheter mellan högskolans olika enheter och att kontinuerligt lyfta det som händer i arbetet mot målbild 2020.

– Den nya hemsidan ska både förmedla budskapen kring Strategi 2020 och användas som ett interaktivt hjälpmedel för att föra processen framåt, säger Anna Holmberg. Vi är ju nu precis i början av en process som ska hålla på ända fram till och med 2020.

Under hösten fortsätter fakulteterna, BIT, Gemensamt verksamhetsstöd och kommunikationsavdelningen arbetet med att ta fram de strategiska utvecklingsplanerna för plattformens första tre år. Samtidigt arbetar de tre beredningarna med att ta fram den högskoleövergripande utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategin, som också den ska omfatta plattformens tre första år. Parallellt med detta pågår arbetet med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten.

 Text: Malin Malm

Arbetet med att konkretisera Strategi 2020 går vidare

MEDARBETARE. När året är slut kommer Malmö högskola att utifrån den strategiska plattformen Strategi 2020 ha treåriga handlingsplaner, som beskriver den väg högskolan kommer att ta för att långsiktigt klara konkurrensen i en alltmer föränderlig värld.

I en artikel nyligen beskrevs arbetet med Malmö högskolas nya utbildnings-, forsknings-, och samverkansstrategi – en övergripande plan för att konkretisera prioriteringarna i Strategi 2020. Samtidigt håller nu också högskolans alla fakulteter, Gemensamt verksamhetsstöd, BIT och Kommunikationsavdelningen på att fram strategiska utvecklingsplaner – en ytterligare konkretisering på större detaljnivå av den strategiska plattformen, utifrån högkolans olika verksamhetsdelar.

Anna Holmberg

Anna Holmberg

– Syftet med de strategiska utvecklingsplanerna är att högskolans olika delar ska beskriva hur de avser inrikta och prioritera sin verksamhet för att kunna stödja den riktning som ges i de högskoleövergripande prioriteringarna i Strategi 2020, säger Anna Holmberg, projektledare för Strategi 2020.

Utifrån de fem högskoleövergripande strategierna och prioriteringarna i Strategi 2020 ska utvecklingsplanerna innehålla mål för verksamheten, strategier där det beskrivs hur dessa mål ska uppnås samt en plan för uppföljning.

I maj genomförs vårdialoger mellan högskoleledningen och fakultetsledningarna/ motsvarande, då underlag kring hur fakulteter, Gemensamt verksamhetsstöd, BIT och Kommunikationsavdelningen avser att arbeta fram de strategiska utvecklingsplanerna kommer att diskuteras. I oktober genomförs höstdialoger, då utkasten till de strategiska utvecklingsplanerna diskuteras. I november beslutar fakultetsstyrelsen om de strategiska utvecklingsplanerna för fakulteterna och rektor för Gemensamt verksamhetsstöd, BIT och Kommunikationsavdelningen.

Ledamöterna i högskolans tre olika beredningar (utbildnings-, forsknings- och samverkansberedningarna) är en viktig länk i arbetet med att ta fram den övergripande forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategin samt de strategiska utvecklingsplanerna.

Jenny Wendle

Jenny Wendle

Koordinerar planeringen
Jenny Wendle är Malmö högskolas planeringskoordinator. Hon arbetar med högskolans hela planerings- och uppföljningsprocess, där både utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategin och de strategiska utvecklingsplanerna ingår (se fakta här bredvid).

Arbetet handlar bland annat om att utveckla och samordna arbetet med högskolans planerings- och uppföljningsprocesser och att vara ett ledningsstöd i till exempel vår- och höstdialogerna. Jenny Wendle har också ett samordningsansvar för arbetet med högskolans årsredovisning och är också en av dem som stöttar beredningarnas arbete med utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategin.

– Att utveckla verksamhetsuppföljningen är en viktig fråga för att se till att högskolan prioriterar rätt saker och att vi når våra mål, säger Jenny Wendle. Vi vill skapa ett systematiskt arbetssätt som förenklar för de olika delarna av verksamheten i arbetet med planering och uppföljning.

Strategisk-plattform(1)

DE OLIKA STRATEGISKA PLANERNA SAMT UPPDRAGEN

Arbete pågår med att ta fram en högskoleövergripande utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi, verktyget för att på ett övergripande plan och på tre års sikt kunna prioritera och konkretisera den strategiska plattformen.

Samtidigt arbetar högskolans olika delar (fakulteter, Gemensamt verksamhetsstöd, BIT och Kommunikationsavdelningen) med strategiska utvecklingsplaner, som mer specifikt och på tre års sikt beskriver vilka inriktningar och prioriteringar som högskolans olika verksamheter ska ha i förhållande till de högskoleövergripande strategierna.

Bilden (se nedan) illustrerar också hur de treåriga planerna kopplar till de ettåriga, mer detaljerade uppdragen till verksamheten, som ges av högskolans styrelse och rektor.

Utifrån de treåriga planerna och de ettåriga uppdragen, arbetar högskolans olika delar sedan fram ettåriga verksamhetsplaner, som i detalj beskriver vad verksamheten kommer att arbeta med för att uppnå målen och strategierna.

Text: Malin Malm