Intensivt arbete för att konkretisera Strategi 2020

Nu börjar Malmö högskolas nya utbildnings-, forsknings- och samverkansstrategi att ta form.

Det tog ett och ett halvt år att ta fram Malmö högskolas nya styrdokument – Strategi 2020 och i februari i år fattade högskolestyrelsen beslut om denna nya strategiska plattform. Plattformen pekar ut riktningen för högskolan fram till 2020 med hjälp av fem övergripande strategier, som i sin tur är nedbrutna i ett antal högskoleövergripande prioriteringar.

Processen med att ta fram Strategi 2020 genomsyrades av ett omfattande arbete i hela organisationen, och med de högskoleövergripande prioriteringarna som utgångspunkt forsätter nu arbetet med att konkretisera vad Utbildning, forskning och samverkan hand i hand.detta innebär för högskolans olika verksamheter. Alla fakulteter, BIT, Gemensamt verksamhetsstöd och Kommunikationsavdelningen håller just nu på att arbeta fram strategiska utvecklingsplaner utifrån plattformen.

Högskolans tre beredningar håller dessutom på att arbeta fram en högskoleövergripande utbildnings- forsknings- och samverkansstrategi. Parallellt med detta påbörjas också ett arbete med Malmö högskolas värdegrund och förhållningssätt till verksamheten.

HansLindquistHans Lindquist är vicerektor för forskning och forskarutbildning på Malmö högskola och en av dem som ansvarar för den högskoleövergripande utbildnings- forsknings- och samverkansstrategin. Vad går arbetet ut på?

– Strategierna och prioriteringarna i den strategiska plattformen är långsiktiga och relativt allmänt hållna. Strategi 2020 anger tonen och riktningen, men nu gäller det att bli konkreta och tala om vad vi ska göra under åren 2014-2016.

Högskolans tre beredningar (forsknings-, utbildnings- och samverkansberedningarna) arbetar för att konkretisera den riktning som ska läggas fast för de kommande tre åren.

– Vi hade kunnat ta fram separata strategier för utbildning, forskning, samverkan och kanske också för internationalisering och kvalitetsarbete, men vi vill undvika att arbeta i stuprör. Alla dessa delar av högskolans uppdrag är, och bör vara, nära sammanlänkade, säger Hans Lindquist.

Gemensam grund

Arbetet med att konkretisera de högskoleövergripande prioriteringarna utgår från Malmö högskolas fyra kärnvärden: mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang, samt högskolans vision: En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling, som bildar grunden i Strategi 2020.

– Denna gemensamma bas underlättar för oss när vi nu arbetar fram en gemensam strategi för forskning, utbildning och samverkan.

Arbetet med att ta fram utbildnings- forsknings- och samverkansstrategin pågår under hela året och 23 april är det gemensamt möte med alla tre beredningarna. Sådana möten kommer också fortsättningsvis att regelbundet hållas, för att hålla ihop arbetet.

­– Utbildning och forskning vid Malmö högskola har alltid varit väl förankrade i samhället och Strategi 2020 pekar ut att vi ska fortsätta arbeta med de globala samhällsutmaningarna. För att lyckas ännu bättre med detta kommer vi under de kommande åren att behöva öka forskningsvolymen och internationaliseringen och fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av både forskning och forskarutbildning. För att få fram idéer till hur vi ska åstadkomma detta är därför arbetet med utbildnings- forsknings- och samverkansstrategin mycket viktigt, säger Hans Lindquist.

Text: Malin Malm

”Ett aktivt nav – för hållbar utveckling”

Högskolan ska bedriva utbildning och forskning för hållbar samhällsutveckling.
Det slås fast i lärosätets nya plattform, Strategi 2020, som i veckan lanserades för högskolans medarbetare.

– Vi tar nu nästa steg i skapandet av ett universitet som kan möta framtidens utmaningar och förväntningar, sa Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola, på ett möte i Orkanen.

Rektor Stefan Bengtsson

Högskolans styrelse antog nyligen Strategi 2020, lärosätets strategiska plattform för de kommande åren. Dessa strategier har arbetats fram under det senaste året av en arbetsgrupp med hjälp av en studentreferensgrupp och en extern referensgrupp samt en omfattande process med arbetsplatsträffar och dialoger under hösten – där rektor och prorektor besökte samtliga institutioner och enheter.

Nu är det tänkt att detta strategiska arbete ska gå in i en ny fas. Från ord till handling. Som ett första led i detta arbete presenterades därför denna vecka innehållet i den strategiska plattformen – som nu finns i form av en broschyr som smakfullt formgivits av högskolans studenter på programmet Grafisk design – för medarbetarna.

Behöver konkretiseras

På plats under dessa två interna stormöten i Orkanen och aulan på Fakulteten för hälsa och samhälle var rektor Stefan Bengtsson, prorektor Cecilia Christersson, dekaner samt förvaltningschef Henrik Weimarsson och tillförordnad biblioteks- och it-chef Peter Nilén.
Rektor och prorektor inledde dessa träffar med att kort redogöra för bakgrunden till och syftet med den nya plattformen. Tillsammans resonerade de kring högskolans vision: ”En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling”.
Därefter gick de kortfattat igenom och kommenterade de fem högskoleövergripande strategierna i plattformen, som bland annat betonar att högskolan ska stimulera till livslångt lärande och att lärosätets utbildning och forskning ska bidra till hållbara lösningar.

– Den strategiska plattformen beskriver på en övergripande nivå den önskvärda riktningen för högskolans utveckling.  Innehållet i plattformen behöver nu konkretiseras och det är den processen som nu inleds, sa Bengtsson.

Detta är tänkt att ske när högskolans olika enheter och beredningar, med utgångspunkt i plattformen, ska arbeta fram strategiska utvecklingsplaner och övergripande utbildnings- och forskningsstrategi för de närmaste åren.

Samarbete – en livsnerv

Presentationerna avslutades därefter med att närvarande dekaner, förvaltningschef och biblioteks- och it-chef kommenterade plattformen och gav exempel på hur deras enheter i dag och i framtiden avser arbeta utifrån de nya strategierna.

– Livsnerven för LS (Fakulteten för lärande och samhälle, red. anm.) är ett nära samarbete med skol- och idrottsvärlden. Att samverka är en nödvändig förutsättning när vi bedriver utbildning i idrottsvetenskap och utbildningsvetenskap, sa Johan Elmfeldt, dekan för LS, exempelvis på onsdagens träff i Orkanen.

Text: PM Eriksson