”Framgång kräver att vi vet vad vi vill”

Under 2012 mejslas Malmö högskolas nya strategi fram.
Vid årets slut ska det finnas en riktning och en plan för vart Malmö högskola är på väg och hur vi ska klara konkurrensen i en universitets- och högskolesektor under omvälvning.

Sedan 1990-talet har det i Sverige pågått en successiv förändring inom universitets- och högskolesektorn. En förskjutning av beslutsbefogenheter från den nationella politiska nivån till de enskilda regionala lärosätena har inneburit andra typer av styrmedel, som påverkat såväl kvalitetsgranskningen som anslagsfördelningen, samtidigt som konkurrensen från omvärlden blir påtaglig i takt med en allt mer globaliserad värld.

news1

– I denna föränderliga omvärld med ständigt nya förutsättningar behöver Malmö högskola hitta sin specifika roll. För att nå framgång krävs en högskola som vet vad den vill, är och står för, säger rektor Stefan Bengtsson.

Vart är Malmö högskola på väg?

Under 2011 tog ledningen vid Malmö högskola beslut om att inleda ett nytt strategiarbete kallat Malmö högskolas Strategi 2020. Vad ska karakterisera forskning och utbildning vid Malmö högskola? Vilka kunskaper och förmågor, utöver ämneskunskaper och examen, ska våra studenter få med sig från studierna vid Malmö högskola? Vilken framtida roll och inriktning behöver Malmö Högskola ha?
Detta ska den nya strategin ge svar på.

Ett bra sätt att påbörja ett förändringsarbete är att definiera vilken kultur som ska guida en organisation för framtiden.

– De värderingar som råder på Malmö högskola är den samlande bilden av vår kultur – våra värderingar reflekterar vårt fokus, speglar våra energier och är basen för våra beslut, säger Stefan Bengtsson.

Därför genomfördes tidigare i vår en mätning av Malmö högskolas interna kultur och värderingar. Syftet med mätningen var att få fram en helhetsbild, som var och en av Malmö högskolas anställda behöver förhålla sig till i sitt framtida arbete. Resultatet av mätningen presenterades vid ett seminarium i Orkanen i tisdags (5 juni).

– Resultatet är ett av flera underlag för fortsatt dialog i arbetet med att ta fram den nya visionen och visar på både möjligheter och potentiella begränsningar i dagens kultur, säger rektor Stefan Bengtsson vidare.

Diskussionen under seminariet rörde sig kring vad det är mätningen visar, vad vi faktiskt mäter, om högskolan kan och bör forma en gemensam kultur samt hur arbetet nu går vidare.

Föreläsningen har filmats och kommer att göras tillgänglig för alla anställda vid högskolan. I början av nästa vecka kommer alla anställda att få ett e-postmeddelande om var filmen samt det underlag som användes under presentationen, finns. Det kommer också att finnas ett frågeformulär, som ger alla anställda möjlighet att anonymt komma med inspel kring arbetet med högskolans interna kultur.

”Mejsla fram de huvudsakliga riktlinjerna”

I den process som nu pågår kring strategiarbetet är målet att efter sommaren ha ett utkast till en strategisk plattform klar, som under hösten ska diskuteras och utvecklas.

– Ett intensivt processarbete sker just nu, för att mejsla fram de huvudsakliga riktlinjerna som ska bilda basen i det som vi sedan kommer att vidareutveckla under hösten, säger Anna Holmberg, projektledare för Strategi 2020 och forskningsledare på Biofilms-Research Center for Biointerfaces. Baserat på underlag både från processarbetets arbetsgrupp och från kulturmätningen, kommer en bred dialog att ske under hösten om vilka vägval vi bör göra och vilken högskolans framtida färdriktning bör vara.

I december är det tänkt att den nya strategin ska finnas på plats och efter det börjar det breda arbetet med implementering av strategin och utveckling av Malmö högskola, så att högskolan blir en attraktiv arbetsplats och det självklara valet för studenten.

Text: Malin Malm

Blåste i gång strategiprocessen

Avreglering, globalisering och ”demografiska demonen”.
Nu ska högskolans medarbetare ta fram en strategi för hur högskolan ska tackla framtidens utmaningar.
– Det finns varningssignaler, men det är vi själva som äger frågan, förklarade rektor Stefan Bengtsson.
  "Rektor i Orkanen" är tänkt att bli återkommande medarbetarträffar. På premiärmötet berättade Stefan Bengtsson om högskolans strategiarbete.


”Rektor i Orkanen” är tänkt att bli återkommande medarbetarträffar. På premiärmötet berättade Stefan Bengtsson om högskolans strategiarbete.

Stefan Bengtsson målade upp de tuffa utmaningar som högskolan står inför under de närmaste åren under onsdagens medarbetarträff på högskolan – vilken hade överrubriken ”Rektor i Orkanen” och är tänkt att bli ett återkommande arrangemang.

Han talade inför en nästan fullsatt sal, vilket betyder att mer än var femte anställd på lärosätet var på plats och lyssnade.

Och anförandet kan grovt förenklat sammanfattas i följande punkter:

# att högskolan i dag står på en mycket stabil grund – med rekordresultat i fjol vad gäller exempelvis omsättning, forskning samt antal studenter och dessas genomströmning

# att förutsättningarna för att bedriva verksamheten nu förändras i en rasande takt och att det finns vissa orosmoln i horisonten som måste tas på allvar

# att ledning och övrig personal nu, med utgångspunkt i ovanstående, står inför den viktiga och ansvarsfulla uppgiften med att ta ut riktning för högskolan inför det kommande decenniet.

– För vad händer om vi inte gör något.

– Då finns det risk för bland annat stagnation, minskad forskningsvolym och att vi enbart blir en lokal angelägenhet, sa Stefan Bengtsson, som därmed verkade vilja ge åhörarna en försiktig varning på vägen utan att måla fan på väggen.

Medarbetarna får ge sin syn på intern kultur

Bengtsson fortsatte därefter med att kort berätta om hur högskolans strategiprocess ska avlöpa under året och vilka personer som ingår olika styr-, arbets- och referensgrupper. Bland annat förklarade han att de avser att upprätta en intern medarbetarpanel – som, sannolikt via webben, ska få reagera på olika förslag under arbetets gång.

– Vi kommer även att ordna en webbenkät där medarbetarna får ge sin syn på högskolans interna kultur och värdegrund.

I den avslutande frågestunden fick Stefan Bengtsson sen svara på vad som ska ske när väl den nya högskoleövergripande strategin är framtagen.

– Den exakta vägen för detta vet vi inte ännu. Implementeringen måste ske via våra fakulteter och institutioner. För det är den stora och viktiga resan som kan ta flera år. Strategin får inte bli något som står och samlar damm i bokhyllan, sa Stefan Bengtsson.

Text: PM Eriksson